Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je piatok, 5. marca 2021, meniny má Fridrich
www.malohont.sk

Výzva MAS_063/7.4/2 - uzavretá

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")


vyhlasuje


Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

 

Názov podopatrenia PRV:

Typ výzvy:

Dátum vyhlásenia:

Dátum uzavretia:

Oprávnené miesta realizácie:

Oprávnená právna forma žiadateľa:

Oprávnené činnosti:

  1. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/ rekonštrukcia/ modernizácia športovísk (okrem detských, futbalových a multifunkčných ihrísk), amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
  2. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
  3. Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie - len ako súčasť investícií do miestnych služieb

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Informácie k výzve v ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=12d18b7c-5755-469f-866c-27d8f6ba410d

 

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

 

Oznámenia o zmene výzvy MAS_063/7.4/2:

 

 

Zverejnené: 07.06.2019

Aktualizácia č. 1: 25.09.2019

Aktualizácia č. 2: 16.10.2019


publikované: 27. mája 2019
zobrazené: 6970 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008