Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je piatok, 5. marca 2021, meniny má Fridrich
www.malohont.sk

Výzva MAS_063/7.2/5 - uzavretá

Aktualizovaná s účinnosťou od 25.09.2020

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení
§ 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")


vyhlasuje


Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020


Názov podopatrenia PRV:

Typ výzvy:

Dátum vyhlásenia:

Dátum uzavretia:

Oprávnené miesta realizácie:

Oprávnená právna forma žiadateľa:

Oprávnené činnosti:

  1. Zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
  2. Výstavba a rekonštrukcia lávok, mostov, záchytných parkovísk, autobusových zastávok,
  3. Výstavba, prehlbovanie existujúcich obecných studní

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve - upravené s účinnosťou od 25.09.2020:

Informácie k výzve v ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=c53245b0-dbff-44fe-b466-84999267a549


Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

 

Oznámenia o zmene výzvy MAS_063/7.2/5:

 

 

Zverejnené: 21.01.2020

Aktualizácia č. 1: 30.04.2020

Aktualizácia č. 2: 07.08.2020

Aktualizácia č. 3: 25.09.2020


publikované: 10. januára 2020
zobrazené: 4550 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008