Vitajte na stránkach Miestnej akčnej skupiny MALOHONT!
Dnes je nedeľa, 11. apríla 2021, meniny má Július
www.malohont.sk

Výzva MAS_063/6.4/10 - uzavretá

Aktualizovaná s účinnosťou od 25.01.2021

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina MALOHONT (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")


vyhlasuje


Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020


Názov podopatrenia PRV:

Typ výzvy:

Dátum vyhlásenia:

Dátum uzavretia:

Oprávnené miesta realizácie:

Oprávnená právna forma žiadateľa:

Oprávnené činnosti:

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

Minimálna žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

Maximálna žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve - upravené s účinnosťou od 25.01.2021:

Informácie k výzve v ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=36e158a8-3300-490d-b5ac-40b0af21f9f7

 

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

 

Oznámenia o zmene výzvy MAS_063/6.4/10:

 


Zverejnené: 31.07.2020

Aktualizácia č. 1: 25.09.2020

Aktualizácia č. 2: 20.11.2020

Aktualizácia č. 3: 25.01.2021


publikované: 30. júla 2020
zobrazené: 3080 krát

Krátke novinky

Odkazy
odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

odkaz

Web stránka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, o. z. bola vytvorená v rámci projektu Dajme o sebe vedieť spolufinancovaného Banskobystrickým samosprávnym krajom
XHTML 1.0, CSS 2.0, optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a vyššie
HTML valid CSS valid
(c) Miestna akčná skupina Malohont 2008